Layout: 04 Temperature Comparsion 2023-06-02 12:52  | ?
 
23.49 °C
23.52 °C
error  
error  
23.15 °C
24.21 °C
Prod-Lab 2 Temperature
Warehouse 2 Temperature
Pharma Freezer Temperature
Pharma Incubator Temperature
RA6230-PE622 Diff. Druck GBM1O623 zu GBM1O622
Air Lock Temperature